اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

آنلامازدی،آنلامازقالدی

+0 به یه ن

آنلامازدی،آنلامازقالدی

هرگزانسان اولمادی،هرگز

ائششگین ساتدی اگرچه زانتیاآلدی!


آچار سؤزلر : ائششک ساتماق, زانتیا آلماق, ائششک, آنلاماز, اوچلوک, اوچلوکلر,