اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

یازدی بیریوخسول آدام نامه ده حاجی حسنه

+0 به یه ن

یازدی بیریوخسول آدام نامه ده حاجی حسنه

خوش کچیر

وارللی یا،اوغرویاآممانه منه !!


آچار سؤزلر : خوش کئچیر, حاجی حسن, یوخسول, وارلی, اوغرو, اوچلوکلر,