اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

خبرگلدی موعللیم لرائدیبرلراعتصابات

+0 به یه ن

خبرگلدی موعللیم لرائدیبرلراعتصابات

وئریبدیرکارمندبانکادولت

حقوق،ات مَت،قیزیلدان تختخوابات!!


آچار سؤزلر : قیزیل, تختخواب, حقوق, موعللیم, اعتصاب, اوچلوکلر,