اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

ایکی ایل گرچه هوانازائله دی

+0 به یه ن

ایکی ایل گرچه هوانازائله دی

سوسوزاینسانلارایاندی اؤره یی

یاغدی،اعجازائله دی!


آچار سؤزلر : اعجازهوا, نازائله مک, سه گانی طنز, سه گانی, اوچلوک, شعرکوتاه ترکی, اوچلوکلر,