اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

بودونیابیردنیزدیر،چوخ درین دیر

+0 به یه ن

بودونیابیردنیزدیر،چوخ درین دیر

بیزلرکیچیک بالیغلار

اجل نهنگ کیمین دیر!


آچار سؤزلر : سه گانی طنزترکی, دنیز, درین, بودونیا, اوچلوکلر, کیچیک بالیق,