اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

هرآرواد آیریسینلایاراولوبدور

+0 به یه ن
هرآرواد آیریسینلایاراولوبدور
یازیلمیردفترآممابیلیرسیز
طلاق عاطفی بسیاراولوبدور

آچار سؤزلر : طلاق عاطفی, اوچلوکلر, سه گانی طنزترکی,