اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

سایغیلی آدم برجسته ایدی

+0 به یه ن

سایغیلی،آدم برجسته ایدی

چونکی عزل اولدواونوسایمادیلار

احترامی میزه وابسته ایدی!!


آچار سؤزلر : آدم برجسته, اوچلوک, سه گانی طنزترکی, سایغیلی, طنزترکی, اوچلوکلر,