اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

چهره سی چیرکین ایدی

+0 به یه ن

چهره سی چیرکین ایدی!

بودلاری

قبله ی اهل دین ایدی !


آچار سؤزلر : قبله, چیرکین, بود, سه گانی طنز, اوچلوکلر,