اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

یاریمین یادی دؤنن

+0 به یه ن

یاریمین یادی دؤنن

سینه مین سایته سینا باش ویردی

گؤزلری قلبیمی دانلود ائله دی !


آچار سؤزلر : دانلود, سینه, سایته, یاد, گؤزلر, سه گانی طنزترکی,