اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

جاوانلیغذاعاشیغیدیم بیرقیزا

+0 به یه ن

جاوانلیغذاعاشیغیدیم بیرقیزا

یاناقلی هم داماقلی !

دون، تومانی یاماقلی !


آچار سؤزلر : یاماغلی, عاشق, داماغلی,