اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

بیرعومور آرواد اونا مینمیشدی

+0 به یه ن

آشنالار،یاداونا مینمیشدی!

تانری رحمت ائله سین

بیرعومور آرواد اونا مینمیشدی!

ترجمه :

آشنا و بیگانه سواراوشده بودند

خدایش بیامرزاد

زنش عمری سوارش شده بود !آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, اوچلوک, شعرکوتاه ترکی, مینمک,