اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

بوشلامیشدی اونو ظالیم یاری

+0 به یه ن

رستم دوران ایدی

بوشلامیشدی اونو ظالیم یاری

شیشه چکماقا گئدیردی جیریلیب شالواری

ترجمه :

رستم دوران بود

یارظالمش اورارها کرد بود

درحالی که شلوارش جرخورده بود،برای شیشه کشیدن می رفت .

 آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, اوچلوک,