اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

بیر دکان آچمیشدی

+0 به یه ن

بیر دکان آچمیشدی

ثروتی قارون تک !

چون اوشاقلیقدا قویوب مدرسه دن قاچمیشدی !

ترجمه :

دکانی واکرده بود

مثل قارون ثروتمند بود

چون که در کودکی از مدرسه فرارکرده بود !


آچار سؤزلر : اوشاق, سه گانی, سه گانی طنز, مدرسه دن قاچماق, شعرکوتاه ترکی,