اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

سون باهاردیر توکولور یاپراغلار

+0 به یه ن

سون باهاردیر توکولور یاپراغلار

گیلدیلر

ساری کؤینک باغلار

ترجمه :

پاییز است وبرگ ها می ریزند

پوشیدند

باغ هاپیراهنی زرد


آچار سؤزلر : سون باهار, یه گانی طنزترکی, سه گانی, ساری کؤینک, یاپراغلار,