اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

اوغرودان دولدو دام، داغ - داشلار

+0 به یه ن

اوغرودان

دولدو دام، داغ - داشلار

دؤز آدام یوخدو داها قارداشلار !

ترجمه :

از دزد

پشت بام(خانه)و کوه و صحرااپرشد

ای برادران دیکر آدام درست و راست پیدانمی شود !


آچار سؤزلر : دوزآدام, اوغرو, سه گانی طنزترکی, سه گانی, قارداشلار,