اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

عاشق مش ولی ام

+0 به یه ن

ساکت آممادلی ام

عاشق مش ولی ام!َ

مش ولی شمس دی ومن مولوی ام!!


آچار سؤزلر : مش ولی, شمس ومولوی,