اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

دونیامیزداعاقل،نادان یاراتدی

+0 به یه ن

دونیامیزداعاقل،نادان یاراتدی

تانریمیزین اللری آغریماسین

بوجنگلی یامان الوان یاراتدی


آچار سؤزلر : اوچلوک, سه گانی, سه گانی طنز, یاراتماق,