اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

الیم چاتسااورموگؤلو،دوزلاری

+0 به یه ن
الیم چاتسااورموگؤلو،دوزلاری
بستانچی،قارپوزلاری
باغیشلارام دوستلارااولدوزلاری!!


آچار سؤزلر : اوچلوک, اورموگولو, بستانچی, قارپوز,