اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

ساواشیبلارکؤسؤبدور آرواداردن

+0 به یه ن

ساواشیبلارکؤسؤبدور آرواداردن

گئدیب آرواد،یارالی اراوزانیب

گلیب سانکی صلیبی جنگلردن!!


آچار سؤزلر : ساواش, جنگ صلیبی, اوچلوک, سه گانی طنزترکی, سه گانی, یارالی, اوچلوکلر,