اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

فاصله میزای گؤزلیم درین دیر

+0 به یه ن

فاصله میزای گؤزلیم درین دیر

آمریکادان آسیایادک،اوزاق!

معلمین دخل وخرجی کیمین دیر!!


آچار سؤزلر : سه گانی, اوچلوک, معلمین دخل خرجی, درین فاصله, سه گانی طنزترکی, اوچلوکلر,