اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

آپاریب فهله لیگه

+0 به یه ن

آپاریب فهله لیگه

فقراوشاغی،کیشینی،آروادی

داش کسَن فرهادی!


آچار سؤزلر : داش کسن, سه گانی طنزترکی, سه گانی طنز, اوچلوک, شعرطنز, اوچلوکلر,