اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

کسَرَم داغلاری فرهادکیمین

+0 به یه ن

ای گؤزل باخمامنه یادکیمین

یارو شیرین اولاسان

کسَرَم داغلاری فرهادکیمین

 ----------------------

یاد:بیگانه


آچار سؤزلر : اوچلوکلر, سه گانی طنزترکی, فرهادکیمین,