اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

دکل اوغرولاری

+0 به یه ن
دولانیرلارآزاد
کشتی وپوند ودکل اوغرولاری
سالدیلاربنده کچل اوغرولاری!

آچار سؤزلر : اوچلوکلر, سه گانی طنزترکی, اوچلوک, دکل اوغرولاری,