اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

ائشیتدیم حافظین شاخ نباتی

+0 به یه ن

ائشیتدیم حافظین شاخ نباتی

بیرآی دیرایسته ییربیریاخچی گوشی

بوراخمیرحافظ ِ پشمینه پوشی !!


آچار سؤزلر : گوشی, حافظ وشاخ نبات, سه گانی طنزترکی, اوچلوک, حافظ پشمینه پوش, اوچلوکلر,