اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

دوزسوزایدی چوخ آجی ات مَتلری

+0 به یه ن

دوزسوزایدی چوخ آجی ات مَتلری

اری کیمین ولیکن

گؤزل دی کؤلفتلری !


آچار سؤزلر : کؤلفت, ات مت, دوزسوز, سه گانی طنزترکی, اوچلوک, علیرضارضائی,