اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

سؤزلری تیکان ایدی

+0 به یه ن

سؤزلری تیکان ایدی !

چالدی قلبمی

سانکی بیر ایلان ایدی !


آچار سؤزلر : شعرطنزترکی, تیکان, ایلان, سه گانی طنزترکی, علیرضارضائی, اوچلوکلر,