اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

یازیق ایمانینی ابلیسه ساتدی

+0 به یه ن

یازیق ایمانینی ابلیسه ساتدی !

آج اینسان پوچ و ارزش سیز وجودین !

شرف سیز کوکه یَه،ساند یسه ساتدی !

کوکه :کیک


آچار سؤزلر : ساندیس, کوکه, آج انسان, شرف سیز, اوچلوکلر, سه گانی طنز,