اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

سوبایلیق سلطانلیق دیر

+0 به یه ن

یازیلمیشدی دفتر ازداوج دا:

«ائولنمگین میوه سی پئشمانلیق دیر !

سوبایلیق سلطانلیق دیر »!!


سوبایلیق : مجردی

آچار سؤزلر : ائولنمگ, سلطانلیق, سوبایلیق, پئشمانلیق, اوچلوکلر,