اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

آغلاماهی سیزلاما

+0 به یه ن

آغلاماهی سیزلاما

ساغلیغی ایسته ییر سن

سنگک ایلن بربرینی ایزلاما !


آچار سؤزلر : ایزلاما, سنگگ وبربری, ساغلیق, اوچلوکلر,