اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

زارو دل بسته ن اولموشام ای یار

+0 به یه ن

زارو دل بسته ن اولموشام ای یار !

سن طبیبیم سن و گوزل مارالیم !

من سنین خسته َن اولموشام ای یار !

خسته : بیمار 


آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, اوچلوک, خسته وطبیب,