اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

خیردااکبر،یوغون ولی یوخدور!

+0 به یه ن

خیردااکبر،یوغون ولی یوخدور!

کوچه لر،خانواده لر بوم بوش !

هرقیزارآختاریرولی یوخدور !

ترجمه :

«اکبرکوچولو»و«ولی خپله »نیستند !

کوچه ها و خانواده ها خالی ِخالی اند!

هردختری به دنبال شوهرمی گرددولی (شوهر)نیست !


آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, اوچلوک, خیردا, یوغون ولی, شعرکوتاه ترکی,