اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

بربری اولدو باهااولدو سیتملر پریه

+0 به یه ن

بربری اولدو باهااولدو سیتملر پریه!

چون ساتیبدیر اؤزونو

بیر عددبربریه!

ترجمه :

بربری گران و به «پری» ظلم شد !

چون خودش را فروخته است

به یک عددبربری!


آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, اوچلوک, گرانی بربری, شعرکوتاه ترکی,