اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

قودوق ،ائششک دیرو قانماز دیرآدیم

+0 به یه ن

قودوق ،ائششک دیرو قانماز دیرآدیم

کوسموشم گولمک دن

وباریشماز دیر آدیم !


آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنزترکی, اوچلوک, باریشماز, قودوق, قانماز,