اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

یاغیش یاغیر غزللریم ایسلانیر

+0 به یه ن

گؤزلریمه آلاو دوشوبدور یانیر

سن گئدیب سن مارالیم

یاغیش یاغیر غزللریم ایسلانیر!

 آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, اوچلوک, شعرکوتاه ترکی, یاغیش یاغیر,