اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

نه ایدی ؟: میز و ریاست هدفی

+0 به یه ن

نه ایدی ؟: میز و ریاست هدفی !

بوشلادی اخلاقی!

میزه ساتدی شرفی !


آچار سؤزلر : سه گانی طنز, سه گانی, اوچلوک, شعرکوتاه ترکی,