اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

بوجهان قحبه لرین جنّتی دیر

+0 به یه ن

عاغیلین دوزخی دیر

زشت دیر،لعنتی دیر

بوجهان قحبه لرین جنّتی دیر!


آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, اوچلوک, شعرکوتاه ترکی, قحبه لرین جنتی,