اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

گؤزلری چوققورا دوشموش،یاش ایدی

+0 به یه ن

گؤزلری چوققورا دوشموش،یاش ایدی

اری ظالیم،قان ایچن

آروادی کول باش ایدی!آچار سؤزلر : اوچلوک, سه گانی, سه گانی طنز, یاش گؤزلر, شعرکوتاه ترکی, قان ایچن,