اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

واصل ائتدی اونو دونیا درکه

+0 به یه ن

واصل ائتدی اونو دونیا درکه

اؤزو قوللوقچویدو

آدی آمما ملکه!

ترجمه :

دنیااورابه درک واصل کرد

خودش خدمتکاربود

اسمش اما ملکه(بود)

 آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, اوچلوک, قوللوقچو, شعرکوتاه ترکی,