اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

هم یورغان،هم دؤشک دیر

+0 به یه ن

دوداغلاری پتک دیر

گؤزل دیر،بانمک دیر!

هم یورغان،هم دؤشک دیر!

ترجمه :

لبهایش کندوی عسل است

زیبا و بانمک است

هم لحاف است،هم دشک !


Petekکندوی عسل

 آچار سؤزلر : سه گانی, اوچلوک, سه گانی طنز, یورغاندوشک, پتک,