اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

کسدیلر آلتینی پایلادیلارفرغوندا

+0 به یه ن

کسدیلر آلتینی پایلادیلارفرغوندا

«مش صفر»ائتدی هدر

عُمرونو قحبه لرین اوغروندا!

ترجمه :

آلتش رابُریدندو درفرغون پخش کردند !

مش صفرهدرداد

عمرش رادرراه روسپیان !

 آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, اوچلوک, شعرکوتاه ترکی, شعرطنزترکی, آلت کسمک,