اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

کونلومون باش کندی

+0 به یه ن

آرابادان اندی

چالدی کیپریکلری تسخیر اولدو

کونلومون باش کندی

ترجمه:

ازماشین پیاده شد

مژه هایش را برهم زد(نگاهم کرد)

پایتخت قلبم تسخیرشدآچار سؤزلر : سه گانی, اوچلوک, سه گانی طنز, سه گانی به زبان ترکی, آرابا, باش کند,