اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

بختوردی،کئفی دایم سازایدی

+0 به یه ن

بختوردی،کئفی دایم سازایدی

آروادی اویناش باز

اؤزو آروادبازایدی!

ترجمه :

خوشبخت وکیفش دایم کوک بود

زنش دارای فاسق!

وخودش زن بازبود!آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنزترکی, اوچلوک, بختور, سازکئف, شعرکوتاه ترکی,