اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

دولدو بوجامعه شورگؤزلردن

+0 به یه ن

دئدی بیردیوانه :

گل ائشیت بیزدن آجی سؤزلردن

دولدو بوجامعه شورگؤزلردن !

ترجمه :

دیوانه ای گفت:

بیا ازما ازسخنان تلخ بشنو

این جامعه از چشم چرانها پرشده !


آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, شعرکوتاه ترکی, اوچلوک, شؤرگؤز,