اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

دؤشکلری آیری دیر

+0 به یه ن

گؤلوشلری آیری جور،کؤتکلری آیری دیر!

ار- آرواد چوخ صمیمی!

دؤشکلری آیری دیر !!

ترجمه :

خنده هایشان جوری دیگر،کتک زدن هایشان به گونه ای دیگر است!

زن و شوهرخیلی صمیمی اند !

تشک هایشان جداست !

 آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنزترکی, شعرکوتاه ترکی, اوچلوک, آیری,