اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

بوشلادی آروادی گویچک ارینی

+0 به یه ن

دؤن صاباح عقدائله دی دلبرینی

وبو آخشام دئدیلر:

«بوشلادی آروادی گویچک ارینی »!

ترجمه :

دیروز صبح دلبرش را عقدکرد

وامروز خبررسید:

«زن ازشوهرش طلاق گرفته است »


آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, اوچلوک, شعرکوتاه ترکی, بوشلاماق,