اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

اؤزو تک اسکی کیتابخاناسی چوخ سنگین دی

+0 به یه ن

اؤزو تک اسکی کیتابخاناسی چوخ سنگین دی !

اؤزو بیر ائششک آدام

ائششکی آیدین دی !

ترجمه :

کتابخانه قدیمی اش مثل خودش سنگین بود

خودش آد می خر(نفهم)

خرش روشن فکر بود!

آیدین: روشنفکر