اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

گؤزلرینده قالان اولدو اوره گیم

+0 به یه ن

گؤزلرینده قالان اولدو اوره گیم

منه بیر گؤز ائله دین

تالان اولدو اوره گیم

ترجمه:

قلبم ساکن چشمهایت شد

به من شاره ای کردی(چشمکی زدی)

قلبم غارت شد.