اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

کارمند اولدو ِشرارت ائله دی

+0 به یه ن

کارمند اولدو ِشرارت ائله دی

اله آلدی قلم،رشوه یئدی

ایشچنی نی ،فحله نی غارت ائله دی !

ترجمه :

کارمندشدو شرارت کرد

قلم به دست گرفت و رشوه خورد

کارگرو فعله را غارت نمود!


آچار سؤزلر : اوچلوک, سه گانی طنزترکی, سه گانی,