اوچلوک

سه گانی های علیرضارضائی

ایت کیمین قاپدی منی

+0 به یه ن

تولکوتک ائوده الیندن قاچدیم

آختاریب  تاپدی منی

ایت کیمین قاپدی منی!

ترجمه :

مثل روباه درخانه از دستش دررفتم

گشت و مرا پیداکرد

مثل سگ مراگازگرفت !


آچار سؤزلر : سه گانی, سه گانی طنز, کل اوغلان, شعرطنزترکی, تولکووایت,